• Startsida
  • / Namnen på de nya gatorna i Fyrklövern

Namnen på de nya gatorna i Fyrklövern

Området Fyrklövern håller på att ta form. Hus har börjat byggas, nya gator och torg planeras och med tiden kommer området att bli en integrerad del av Väsby. Namnen på gatorna som bildas är en viktig del av Fyrklöverns plats i centrala Väsby. Planarkitekten Marie Halldin berättar hur gatorna har fått sina namn och vad de ska heta.

Planarkitekten Marie Halldin berättar hur gatorna har fått sina namn och vad de ska heta.

Planarkitekten, Marie Halldin.

–Namn vi väljer att ge gator och platser kan berätta något om vår samtid längre än vad vi själva kan. De kan lära oss om vår lokalhistoria och om själva platsen, förklarar Marie.

Än så länge finns gatunamnen i Fyrklövern bara på papper, men i takt med att kvarteren blir klara kommer de att tas i bruk.

–Ett bra gatunamn får gärna spinna vidare på gatunamn som redan finns i området. Det ska vara lätt att uttala. Helst vara unikt för Väsby och hjälpa till att skapa identitet och stolthet. Namnet ska också fungera som ett sätt att hitta. En bonus är om vi lyckas få med ett folkbildnigsperspektiv i namnet! säger Marie.

Det är ingen slump att våra gator heter som de gör. Det är kommunens namnberedning som har till uppgift att namnge gator och allmänna platser. Regler, research och eftertanke ligger bakom namnen.

–I Väsby sitter politiker i beredningen, tillsammans med en adjungerad* person från Hembygdsföreningen. Min roll är, liksom en person från Kart- och GIS-enheten, att stötta i deras arbete, säger Marie.

Till sin hjälp använder namnberedningen en del av kulturmiljölagen som kallas god ortnamnssed. I den finns flera principer för namnsättning. De ska följas för att hitta namn på nya gator och allmänna platser.

Nya gatunamn ska även godkännas av så kallad blåljuspersonal. Detta för att det ska vara enkelt att hitta vid en eventuell händelse. Därför finns en representant från brandkåren Attunda med i namnberedningen.

I Fyrklövern finns det flera så kallade kategorinamn. De ska vägleda när gator, gränder, parker och stråk får namn. Färgen blå är tillsammans med temat vatten och väder kategorinamnen för Fyrklövern. Blå gatan, Regndroppsgatan och Älvgatan är några av de nya gatunamnen.

Ta en titt på vad gatorna i Fyrklövern heter. Har du någon favorit? Illustration: Funkia landskapsarkitektur

Ta en titt på vad gatorna i Fyrklövern heter. Har du någon favorit? Illustration: Funkia landskapsarkitektur

Inspirationen till kategorinamnen kommer från Väsbyborna. 2015 utlystes en namntävling för att ge stadsparken vid Väsby Centrums södra entré ett namn. Allmänheten fick först komma med förslag på vad stadsparken skulle heta. Namnberedningen valde sedan ut några av förslagen som Väsbybor kunde rösta på. Blå parken blev det vinnande förslaget.

–Jag är glad att det fattades beslut om att stadsparken ska heta Blå parken. För kopplingen till de blå husen, vilket är ett muntligt namn som har befästs i kommunen och bör tas tillvara på. Blå parken blir tydligt och man förstår med hjälp av namnet var den ligger, säger Marie.

Kategorinamnen för Fyrklövern används dock inte överallt i området. För enligt god ortnamnssed ska man ta de namn som redan finns. I Fyrklövern har man gjort det på två platser där det redan finns bebyggelse, dels vid Dragonvägen och dels i norra Smedby.

Vid Dragonvägen, mot Vilundvägen, byggs två nya stråk, för att öka tillgängligheten i centrala Väsby. De nya stråken ska heta: Vilundastråket och Dragonstråket.

I Smedby är gatorna uppkallade efter hästar som kan ha funnits på Smedby gård. Precis söder om Mälarvägen, mellan Ekebovägen och Dragonvägen, ska det i en senare etapp av Fyrklövern byggas 450 nya lägenheter. Där kommer de nya gatorna att följa det rådande temat.

–Folk associerar hästar med det här området. Även om de inte tänker häst när de tänker på Smedby så går det att förstå, förklarar Marie.

De nya gatorna kommer där att heta: Russgatan, Fjordinggatan och Klipparegatan.

Arbetet med att färdigställa Fyrklövern fortsätter. I takt med att kvarteren blir klara kommer gatunamnen ett efter ett att tas i bruk. De kommer att leva vidare parallellt med de människor som bor och verkar här. Två tidsperspektiv möts mitt i skapandet av den moderna småstaden.

*Adjungering innebär att ett beslutande organ tillåter en icke till mötet vald person att ha närvaro-, yttrande- eller yrkanderätt, dock endast sällan rösträtt, ofta på grund av sin roll eller kunskap, för att kunna redovisa sitt arbete, hålla ett föredrag om en punkt på dagordningen eller svara på frågor. Vissa roller sitter alltid med som adjungerade vid mötet, andra kommer tillfälligt, och kanske enbart för en enda punkt på dagordningen.

Vad är skillnaden på en gata och en väg?
En gata är en väg i stadsmiljö. Medan en väg brukar finnas i en lantligare miljö. Det som gator och vägar har gemensamt är att de båda ska främja trafik.

Vad är ett stråk?

Ett stråk är en väg för cykel- och gångtrafik utan bilar. Vägar för gång och cykel får namn för att göra det enklare att hitta. På det sättet blir det enklare att beskriva vägen till något, någon, eller var man har varit. Detta gäller särskilt stråk som går ensamma, utan parallell väg, då det är mer omständigt att förklara var man cyklat, eller hur man tar sig mellan bostadsområden.

Vad är god ortnamnssed?
God ortnamnssed är en lag i kulturmiljölagen. Upplands Väsby kommuns namnberedning arbetar utifrån den till exempel när nya gator, torg eller byggnader ska få namn. Det gäller att ha kunskaper om vilka de första namnen är och ha viss rutin på vad som är goda namn.

Att hålla en ”god ortnamnssed” innebär att:

  • man ska ta de första namnen som finns.
  • allmänt erkända ortnamn inte ändras utan starka skäl.
  • ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte vedertagna stavningsformer talar för annat.
  • påverkan på allmänt erkända namn beaktas vid nybildning av ortnamn.

Vilka sitter med i namnberedningen? Kommunstyrelsens namnberedning ska bestå av åtta ordinarie ledamöter som nomineras av partier representerade i kommunstyrelsen. För närvarande sitter följande politiker i namnberedningen:

Roland Storm (VB) ordf.
Vanja Edwinson (S) led.
Karin Rosberg (V) led.
Lars-Göran Hillerslätt (MP) led.
Lars Hansson (M) led.
Tord Jägerskog (KD) led.
Solweig Flemmer (C) led.
Rolf Bromme (L) led.
Klas Lundkvist (adjungerad) Hembygdsföreningen

Senast uppdaterad: 7 september 2018