• Startsida
  • / På granskning: Detaljplan för kvarteren i klassisk stil

På granskning: Detaljplan för kvarteren i klassisk stil

Nu är detaljplanen för Fyrklövern norr om Mälarvägen ute för granskning. I planen ingår två bostadskvarter och ett parkeringshus i klassisk stil. Synpunkter kan lämnas mellan 5 september–3 oktober.

En illustration av kvarteret Nya Tider - Eviga ideal. Byggnaderna är i klassisk stil, hämtad från sekelskiftet 1800/1900.

Kvarter 1: Nya Tider - Eviga Ideal. Byggherre: Svea Fastigheter. Arkitektkontor: Nils Freckeus/Odinviken

Upplands Väsby kommun planerar för två nya bostadskvarter och ett parkeringshus, allt i klassisk stil. Det betyder att byggnaderna kommer byggas med stildrag från sekelskiftet 1800/1900. Målet är att skapa en levande stadskärna i centrala Väsby. Förslaget till detaljplan för kvarteren är nu ute för granskning.

I planen planeras även för en park med möjlighet till lek. Parken ska också kunna ta hand om stora mängder regn för att minska risken för översvämning, en så kallad skyfallspark.

Ett kvarter flyttas

Bygget av skyfallsparken innebär att ett av de tre planerade klassiska kvarteren flyttas. Det tredje kvarteret är tänkt att placeras på den södra sidan av Mälarvägen. På så sätt skapas en klassisk miljö på båda sidorna om vägen. De tre bostadskvarteren kommer tillsammans ge plats för 450 bostäder.

– I en tidigare medborgardialog har Väsbyborna önskat med byggnader i så kallad klassisk stil. Det känns därför extra roligt att vi är ett steg närmare att förverkliga de klassiska kvarteren. Vår förhoppning är att kunna sätta spaden i marken under nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar.

Förslaget till detaljplanen ställs ut för granskning mellan 5 september–3 oktober. Planhandlingarna som ingår i förslaget kan du ta del av i Messingen, Love Almqvists torg 1 utanför biblioteket, plan 2.
Du kan även läsa mer och ta del av handlingarna på kommunens webbplats.

Mer information och handlingar på kommunens webbplats

Vad innebär granskning av detaljplan?

En detaljplan bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. I samrådsskedet upprättas ett planförslag som redovisar hur marken föreslås användas. När en kommun tar fram ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med vissa myndigheter, sakägare och boende som berörs. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella området och synpunkter från berörda på planförslaget.

Efter samrådet sammanställer kommunen alla inlämnade synpunkter i en redogörelse. Baserat på dessa synpunkter arbetas ett granskningsförslag fram som redovisas av ansvariga tjänstemän för politiker. Med redogörelsen som grund fattar kommunen beslut om fortsatt arbete med planförslaget. Vid beslut om fortsatt arbete går förslaget ut på granskning och det är det sista tillfället att lämna synpunkter innan detaljplanen antas.

Senast uppdaterad: 8 mars 2023