Bygga nytt, ändra eller riva

Tänker du bygga nytt eller bygga till? Vänd dig till bygg- och miljökontoret för att söka bygglov.

Ansök om bygglov

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att underlätta handläggningen är det viktigt att handlingarna är fackmannamässigt utförda.

Kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen.

Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. Kontrollen kan utföras av dig, av entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig.

 

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet. I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

  • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
  • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
  • vem som ska utföra kontrollerna.

Riskbedömning

När kontrollplanen tas fram ska en riskbedömning göras för att minska omfattningen av fel, brister och skador inom byggprojektet. Under 2020 utvecklade Boverket en vägledning kring detta där de belyser vikten av att göra en riskbedömning när förslag till kontrollplan tas fram.

Exempel på kontrollplan hittar du här:

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Längre återkopplingstid för tillsyn

Bygglovenhetens tillsyn har för tillfället hög arbetsbelastning och ärenden som kan innebära fara för liv och hälsa prioriteras. För dig som har ett ärende eller fråga gällande tillsyn kommer handläggning och återkoppling att ta längre tid än normalt.

Vi arbetar intensivt för att återkoppla i alla ärenden och frågor så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod!

Ett bygglovsärendes gång kan verka invecklad och vara svår att förstå. Här kan du läsa om de olika stegen i ärendegången.

Har du frågor eller funderingar på det du har tänkt bygga kan du boka tid för rådgivning.

Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter.

För villor, det vill säga en- och tvåbostadshus, eller flerfamiljshus gäller lite olika regler beroende på vad du planerar att utföra eller bygga.

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera bjälklag och avstånd.

Altan, uteplats, pool och skärmtak är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov.

I anslutning till en- och tvåbostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med plank som är lägre än 1,8 meter. Dock finns vissa andra regler.

Friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Trots det finns andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

När du vill riva en byggnad kan det krävas lov eller anmälan. Tänk också på att ta hand om rivningsavfallet på rätt sätt.

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt, fälla träd eller plantera skog.

Generellt så gäller att alla byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse ska tas omhand genom underhåll.

Vill du bygga en sjöbod eller en brygga vid vattendrag, sjöar och havskuster så måste du söka strandskyddsdispens.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom allemansrätten.

Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen. Bygg- och miljönämnden har ansvar för tillsynen för att bland annat tomter, lekp...

När byggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet anges flera personer.

Vill du sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning behöver du oftast söka lov.