Detaljplaner, pågående

Fysisk planering behandlar användande av mark, vatten och den byggda miljön, arbetsplatser, bostäder, grönområden och infrastruktur med mera, utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

De olika planerna arbetas fram av kontoret för samhällsbyggnad i samarbete med kommunens övriga kontor samt fastighetsägare och andra berörda intressenter och myndigheter.

På Väsbykartan kan du se de pågående detaljplanerna i Upplands Väsby kommun.

Arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa handlingarna i nedanstående detaljplaner

Inom Östra Runby och Väsby stationsområdet pågår ett planarbete för att kunna bygga bostäder, service, handel och kontor.

Inom Väsby Centrum pågår ett planarbete för att möjliggöra bostäder, förskola, torg och handel på fastigheten Vilunda 6:60.

I området Västra Eds Allé har ett detaljplanearbete startat för att undersöka om det är möjligt att bygga en skola och anläggningar för idrott där.

Inom området Sigma (Vilunda 28:12) pågår planarbete för ett bostadshus med en förskola i bottenvåningen.

Inom området Optimus (Vilunda 6:42 m fl) pågår planarbete för att möjliggöra nya bostäder, kontor, centrumverksamhet och en förskola.

Inom fastigheten Vilunda 1:320 och del av fastigheten Vilunda 1:548 pågår ett planarbete för ett nytt flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Inom fastigheterna Älvsunda 7:8, 7:9 och 7:11 pågår ett detaljplanearbete där kommunen undersöker möjligheten att etablera skol- och idrottsverksamhet i områ...

Mellan Ekebyvägen och Vallentunavägen pågår ett planarbete för nya bostäder på fastigheterna Ekeby 35:1 och Ekeby 35:2.

Inom fastigheterna Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1 i Njursta arbetsområde söder om Mälarvägen pågår ett planarbete för ett nytt bostadsområde.

Inom området för det som tidigare var Winnanssons handelsträdgård i Bollstanäs pågår planarbete för ett nytt bostadsområde.

Detaljplanen är på granskning. Inom området Fyrklövern norr om Mälarvägen pågår ett planarbete för att möjliggöra nya bostäder på ett område om två kvarter.

Syftet med ändringen är att anpassa detaljplan för Norra Ekebo utifrån Länsstyrelsens skyfallskartering för att möjliggöra ett genomförande.

Inom fastigheterna Edby 1:1, Vällsta 1:2 och Vällsta 1:3 pågår ett detaljplanearbete där kommunen undersöker möjligheten för etablering av verksamheter i omr...

Inom fastigheten Grimsta 5:125 pågår ett planarbete. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett nytt enbostadshus genom avstyckning av fastigheten.

Under hösten 2015 togs en förstudie fram som tittade på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg.

Utefter Frestavägen ner mot Norrortsleden planerar vi för ett nytt område för verksamheter på fastigheterna Borgby 1:2 och Borgby 1:5 med flera.

Inom fastigheten Grimsta 5:557 pågår ett planarbete där kommunen undersöker förutsättningarna för att möjliggöra en utbyggnad av den transformatorstation som...

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.

Detaljplanearbetet är vilande. Innan planarbetet kan fortsätta måste en dialog tas med Försvarsmakten och länsstyrelsen.

Kommunens projekt att renovera äldre detaljplaner i den form projektet urprunglingen hade har avslutats.