Norra Nordanvägen

Inom området för det som tidigare var Winnanssons handelsträdgård i Bollstanäs pågår planarbete för ett nytt bostadsområde.

Norra Nordanvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I april 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för norra Nordanvägen

Samråd pågick 8 juni - 15 augusti 2020

Granskningen är nu avslutad

Detaljplanen godkändes i planutskottet den 25 oktober 2023.

Kommunstyrelsen antog detaljplanen 8 april 2024.

Utdrag ur Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 8 april 2024 om antagandet av detaljplanen Pdf, 630 kB.

Syfte
Området ligger i Bollstanäs som är ett villasamhälle invid Norrvikens nordvästra strand i Väsby. Tidigare fanns en handelsträdgård på platsen. Den är numera nedlagd och riven. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla området för bostäder. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 35 bostäder i form av parhus och radhus. En yta för gemensam vistelse och lek har avsatts i mitten av bostadsområdet. Ett växthus planeras på den gemensamma ytan för att knyta an till platsens historia.

Norra Nordanvägen på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Tidplan

  • Kontoret för samhällsbyggnad fick den 23 april 2019 uppdraget att ta fram en ny detaljplan för norra Nordanvägen (Grimsta 5:133 m.fl.) i Bollstanäs.
  • Miljö- och planutskottet beslutade den 3 juni 2020 att sända planförslaget på samråd.
  • Detaljplanen var på samråd mellan den 8 juni till 15 augusti 2020. Under samrådet inkom 13 yttranden. Sakägare har bland annat haft synpunkter på att området är för högexploaterat och kommer att skugga befintlig bebyggelse.
  • Under hösten 2020 har byggherren omarbetat förslaget och tagit fram en ny strukturplan. Antalet hus har minskat och placeringen av husen har förändrats för att minska skuggpåverkan på befintlig bebyggelse.
  • Den 15 december 2021 beslutade Miljö- och planutskottet att sända planförslaget på granskning. Granskningen pågick mellan 20 december 2021 och 25 januari 2022.

Kontakt
För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024