Projekteringsanvisningar

I denna del finner du projekteringsanvisningar för ritningsutformning, upprättandet av handlingar samt hantering av modellfiler.

Endast av Upplands Väsby kommun godkända handlingar märkta med texten ”Bygghandling” får användas för utförande.

Uppträder under arbetets gång förhållanden som innebär att bygghandlingar ej kan följas eller att komplettering av dessa handlingar är nödvändiga ska detta omedelbart anmälas till Upplands Väsby kommuns projektledare. Om en ritning revideras ska datum för revideringen anges på ritningen.

Teknisk beskrivning och mängdförteckning upprättas enligt Teknisk beskrivning och mängdförteckning.

Ritningsformat

Största ritningsformat är A1, förlängd A1 kan användas vid behov.

Ritningsnumrering

Ritningsnumrering ska ske enligt SS 32271:2016. Se exempel B.1, B.21 och B.22 nedan.

B.1 Standard för ritningsnummer

 1. ansvarig part (1 tecken)
  2. klassificering (redovisande innehåll och redovisningssätt, 2+1 tecken)
  3. numrering (3 tecken)

Exemplet nedan visar en av vägprojektör upprättad ritning som redovisar överbyggnader i sektion

ANSVARIG PART

-

KLASSIFICERING

-

NUMRE-RING

EXEMPEL

INNE-HÅLL

.

REDOVIS-NINGSSÄTT

T

-

3

1

-

2

-

401

T-31-2-401

B.21 Ritningsdefinitionsfiler och ritningsfiler

Ritningsdefinitionsfil och ritningsfil ges samma beteckning som den ritning de representerar. Tabell nedan redovisar ritningsdefinitionsfil (överst), ritningsfil (mitten) och motsvarande ritningsnummer (nederst).

ANSVARIG PART

-

KLASSIFICERING

-

NUMRE-RING

EXEMPEL

INNE-

HÅLL

-/.

REDOVIS-NINGSSÄTT

R

-

5

1

-

1

-

03

R-51-1-03.dwg

R

-

5

1

-

1

-

03

R-51-1-03.pdf

R

-

5

1

-

1

-

03

R-51-1-03

B.22 Modellfiler
Modellfil namnges enligt samma princip som ritningsfil och ritningsdefinitionsfil, med speciell beteckning för redovisningssätt.

ANSVARIG PART

-

KLASSIFICERING

-

NUMRE-RING

EXEMPEL

INNE-
HÅLL

-

REDOVIS-NINGSSÄTT

L

-

3

0

-

P

-

01

L-30-P-01.dwg

Ritningsstämpel

Ritningsstämpel ska placeras i nedre högra hörnet och förses med Upplands Väsbys kommuns logga. Stämpeltext som ritningsstatus, projektbenämning, teknisk disciplin, handlingens benämning och ritningsnummer ska godkännas av Upplands Väsby kommuns projektledare.

Upplands Väsby ritningssstämpel.dwg
Upplands Väsby ritningslogga.dwg

Ritningstext

Rubriker ska ha texthöjd 5 mm. Övriga texter ska vara 2,5 eller 3,5 mm.

Linjeuppsättning

För god läsbarhet gäller allmänt att planerade anläggningar ska markeras med tjockare linjer än motsvarande befintliga anläggningar. Teckenförklaring och linjetyper för VA-ritningar ska följa Svenskt Vattens publikation P109 - Koder och symboler för VA-ledningssystem.

Läge

Samtliga planer ska förses med norrpil, skalstock och koordinatkryss. Plan- och höjdsystem ska anges på samtliga handlingar och även i dwg-filer.

Ritningsförteckning

Ritningsförteckning ska upprättas och innehålla ritningsnummer, ritningsbenämning, skala, ritningsdatum, revideringsbeteckning samt revideringsdatum.

Kartunderlag

Primärkartan beställs från Geodataenheten på geodata@upplandsvasby.se. Uppgifter om underjordiska ledningar inhämtas från Ledningskollen.

Det kan också bli aktuellt med inventering av arkivritningar då det digitala VA-kartverket inte är komplett.

Filformat och version

Modellfiler ska levereras i dwg-format och vara kompatibla med lägst AutoCAD version 2010.

Modellfilstämpel

Samtliga modellfiler som distribueras ska vara märkta med en filstämpel. Filstämpeln placeras valfritt i modellfilen men ska vara utanför övriga detaljplaneområden.

Följande information ska finnas i filstämpeln:

 • uppdragsnamn
 • uppdragsnummer
 • konsultstämpel
 • innehåll/teknisk disciplin
 • status/skede: Förhandskopia (FK), Granskningshandling (GH), Förfrågningsunderlag (FU), Bygghandling (BH), Relationshandling (RH)
 • handlingens datum
 • revideringsbeteckning och revideringsdatum
 • koordinatsystem (SWEREF 99 18 00, RH2000)

Läge

Filerna ska ligga rätt i Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

Lager och inställningar

Enhet (Units) ska vara inställd på meter.

Lagernamn ska ha logisk struktur och olika typer av objekt ska ligga i olika lager samt ha inställning ”by layer” i egenskap för linjetyp, färg och linjetjocklek.

Alla lager ska vara tända och inga linjer, texter eller objekt får ligga i lager 0.

Filer ska vara rensade, hjälplager, oanvända lager, block och skräpobjekt ska raderas.
Inget får finnas i Layouterna i modellfilerna, som tex namnrutor.

Innan filer distribueras ska externa referenser vara borttagna. Filen ska också vara rensad genom kommandot Purge och utzoomad genom kommandot Zoom extent.

Vid leverans av modellfiler till Bygghandling ska det framgå om projekterade objekt visar verkligt utförande eller principutförande, t.ex. om ledningars visade lägen överensstämmer med verkliga gatusektionen.

Allmänt

Följande ritningar för VA-arbeten ska normalt upprättas

Planritningar

Skala 1:400. VA-ledningar ska redovisas i färg, även befintliga och slopade VA-ledningar. Primärkartan ska redovisas även där blivande mark blir förändrad. Planerade och befintliga gatulinjer ska redovisas samt planerade och befintliga fastighetsgränser. Ledningsslag och dimension ska anges på varje delsträcka. Vattengångsnivåer på servisledningar ska redovisas i förbindelsepunkten. För de ledningssträckor som saknar redovisning i profil ska både vattengångsnivåer och projekterade lutningar redovisas i plan.

Vid mindre projekt kan med fördel flera uppgifter redovisas på samma ritning, t ex plan och profil. Flera ritningar får kombineras till en (t.ex. ledningsplan för VA och ledningssamordningsplan) under förutsättning att ritningarna är tydliga även efter förminskning till halvskala (A3) samt att det tydligt framgår att handlingen enbart är en informationshandling för övriga ledningsslag.

Profilritningar

Skala längd 1:1000 eller 1:400, höjd 1:100. Ledningsdimension, material och lutning ska anges. Grundförstärkning redovisas där det är aktuellt. Vattengångnivåer redovisas vid brunnar och vid vinkelförändringar. Om möjligt ska bergnivå, borrstop m.m. redovisas. Profilerna ska ha samma orientering som ledningsstråken i plan. Korsande ledningar och kablar ska redovisas. I fall det inte påverkar läsbarheten tillåts samma ritning innehålla både VA-plan och VA-profil.

Sektionsritningar

VA-sektioner ska samordnas med ledningssamordningssektionerna. VA-ledningarna ska redovisas med verklig storlek och med inbördes avstånd ritat med hänsyn tagen till utrymme för brunnar, dvs. minimiavstånden mellan ledningar enligt principritning CBB.311:1 i AMA Anläggning är sällan tillämpbara.

Specialritningar

Specialritningar tas fram för pumpstationer, specialbrunnar, förankringar, tunnlar, grundförstärkningar, detaljlösningar m.m.

Geotekniska ritningar upprättas i samma skala och bladindelning som VA-ritningar. Beteckningssystem enligt Svenska geotekniska föreningen (SGF).

Relationsritningar upprättas enligt kapitel YCD i Teknisk handbok – Material- och arbetsbeskrivning.

Allmänt

Övriga ledningsslag i mark ska redovisas och samordnas med arbeten för gator, vägar, vatten och avlopp. Projekteringen utförs av respektive ledningsägare om ej annat avtalats. Innan leverans av ledningssamordningshandlingar ska kollisionskontroll vara utförd mellan samtliga ledningar, både nya och befintliga ledningar som ska behållas. Placering av brunnar, brandposter, ventiler med mera ska vara kontrollerade så att dessa inte hamnar i kabelstråk. Servislägen ska vara samordnade och kontrollerade så att de inte hamnar under planerade träd eller på annat sätt placerade så att detförsvårar framtida åtkomst.

Planritningar

Skala 1: 400. Ledningssamordningsplanerna ska innehålla alla planerade och befintliga underjordiska anläggningar, t.ex. ledningar för vatten, dagvatten, spillvatten, dränering, belysning, el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla, optofiber, pumpstationer, specialbrunnar, förankringar, tunnlar, träd, stolpar, grundförstärkningar, underjordiska avfallsbehållare m.m. Redovisning av ledningar ska ske enligt färgerna i figur 1.

Sektionsritningar

Ledningssamordningssektioner upprättas i lämplig skala. Sektionsritningarna ska innehålla alla planerade och befintliga underjordiska anläggningar, t.ex. ledningar för vatten, dagvatten, spillvatten, dränering, belysning, el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla, optofiber, träd, stolpar m.m. Planerad och befintlig marknivå, fastighetsgränser samt utrymme för schakt för respektive ledningsslag ska visas.

För granskning ska handlingarna levereras i PDF- och dwg-format tillsammans med en ritnings- och filförteckning till projektledaren. PDF-filerna ska följa standarden BEAst PDF Guidelines Länk till annan webbplats., dwg-filerna ska följa samma namngivningsprincip. Handlingar som projektören lämnar ifrån sig ska vara interngranskade och egenkontrollerade. Intyg om interngranskning och egenkontroll ska bifogas handlingarna. Projektörer, konsulter och byggledare ska vara belästa inom standarden BEAst Effektivare Granskning Länk till annan webbplats. som kan tillämpas i projekt om projektledaren kravställer detta.

När handlingarna justerats enligt kommunens granskningskommentarer översändes de återigen tillsammans med en avprickad och signerad granskningslista.

Handlingar ska vara godkända av kommunen innan arbeten får påbörjas. Godkännande ska även inhämtas från samtliga berörda myndigheter. Godkännanden kan gälla t.ex. bygg- och miljökontoret, bygglovsenheten samt Länsstyrelsen rörande vattendomar, fornlämningar eller liknande.

Den normala granskningstiden av ett förfrågningsunderlag är upp till fyra arbetsveckor inom kommunen. Tiden för granskning av kompletterande handlingar är upp till två arbetsveckor.

Inför framtagande av systemhandling och förfrågningsunderlag ska ett ProjekteringsPM tas fram för VA. Där ska projektören beskriva funktion, dimensionering, byggtekniskt utförande t.ex. förbipumpning, inkopplingar på befintliga ledningar, byggordning samt särskilda frågor och beslut som tagits under projekteringens gång.

Senast uppdaterad: 17 april 2024