Gator och parker

I denna del finner du anvisningar, styrdokument och typritningar kopplade till gatu-, park- och naturmiljöer.

Upplands Väsby arbetar med att stegvis införa en standard för val av belysning, därför ska val ske utifrån teknisk handbok så långt det är möjligt och alla f...

Parkernas och grönområdenas utformning och innehåll ska bidra till en lustfylld, hälsosam och trygg utevistelse. Förutsättningar i den fysiska miljön ska utn...

Begreppet trafik är brett och innefattar såväl bil- och kollektivtrafik som gångtrafik och cykeltrafik. Det övergripande målet för kommunens insatser på traf...