Wijk Oppgård

I Brunnby-Vik byggs ett nytt bostadsområde samt en ny skola och idrottshall. Bostadsområdet är planerat som en trädgårdsstad med flera olika bostadstyper.

Här byggs 150 nya bostäder

Bostadsområdet kommer att bestå av flerbostadshus, villor, radhus, kedjehus och parhus. Totalt kommer cirka 150 nya bostäder att byggas. Upplands Väsby kommun arbetar aktivt för ett mer miljöanpassat byggande i samverkan med byggande aktörer. Kommunen har därför tillsammans med exploatören aktivt jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågorna, exempelvis genom att bygga lågenergihus och eluttag som möjliggör laddning av elbilar. Byggherrar för bostäderna är TB Bostad, Virapark och KVM Bostad.

Wijk Oppigård. Översyn av området.

Ny skola med över 400 platser

Upplands Väsby kommun är byggherre för infrastruktur samt byggande av den nya skolan och idrottshallen. Den nya skolan, Viraskolan, kommer ägas av kommunen och planeras norr om den befintliga Vikskolan. Vikskolan rivs när Viraskolan är färdigbyggd. Viraskolan kommer drivas av den fristående huvudmannen Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB. I skolan kommer det finnas plats för upp till 420 elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 6.

I anslutning till skolan planeras en idrottshall med en fullstor träningshall vilken kommer vara bokningsbar via kommunens kultur- och fritidskontor. Skola och idrottshall beräknas vara inflyttningsklara någon gång år 2024-2025.

Skolan

Generalentreprenören Winge Byggnads AB är färdiga med stom- och takarbeten. Fasad- och installationsarbeten pågår tillsammans med byggarbeten inomhus. Viraskolan ska vara klar sommaren 2024 och skolgården färdigställs i sin helhet under 2025. Arbetet i området planeras att pågå etappvis fram till och med 2025.

VA- och gatuarbeten

Utbyggnaden av VA (vatten och avlopp) är färdig.

 

Kommunens arbeten med iordningsställande av allmän platsmark kommer att vara färdigställda sommaren 2024.

 

Züblin Scandinavia AB är entreprenör för byggandet av ny cirkulationsplats och ny infart till området från Almungevägen.

 

Sorex Entreprenad AB är entreprenör för finplaneringsarbeten.

Idrottshall

En idrottshall planeras byggas när gamla Vikskolan har rivits. Rivningen planeras att utföras under hösten 2024.

Arbetsområdets utformning kan komma att variera under projektets gång. Trafikanter ombeds vara uppmärksamma på förändringar i området och anpassa hastigheten därefter. För allas säkerhet är det viktigt att avgränsningar respekteras och att anvisningar och trafikregler följs.

I maj var det byggstart och från och med dess ska nya vägar användas för att ta sig till och från skola och förskola. De nya vägarna ska användas för hämtning och lämning av barn, för att komma till personalparkeringen och för transporter till skolorna. Efter samråd mellan kommun, skola och förskola kommer nedan körspår att gälla. Se bildens markeringar med gul och röd.

Kartbild över nya vägar för lämning och hämtning av barn till skola och förskola.

Ny transportväg för leveranser till förskola

Den nya vägen kommer att byggas innan arbetsområdet för skolan stängslas in, se skiss nedan.

Kartbild över tillfällig väg för transporter till förskolan.

Gång- och cykelväg stängs av längs Viravägen

För att så säkert som möjligt kunna utföra markarbeten vid Viravägen kommer gång- och cykelvägen längs med Viravägen att stängas av. Detta för att göra det möjligt för tung trafik att passera säkert från Viraskolans bygge. Fotgängare och cyklister hänvisas istället till väg via bostadsområdet eller runt söder om förskolan.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Väsby Direkt.
Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 29 maj 2024